Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma Littleman s.r.o., Hraničná 36, 040 17 Košice, IČO: 50 857 479 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.41389/. V ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode www.littleman.sk

Objednanie tovaru

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do jedného pracovného dňa bude kontaktovaný e-mailom za účelom potvrdenia objednávky a obdrží údaje na uhradenie faktúry.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Zrušenie objednávky

 • Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, a to e-mailom na adrese littleman@littleman.sk  alebo telefonicky na čísle +421 948 189 240. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Platobné podmienky

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným zo spôsobov uvedených na tejto stránke uvedeným nižšie.
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Faktúra (daňový doklad) nie je súčasťou dodávky. Predávajúci ju odošle najneskôr do 3 pracovných dní na e-mail uvedený v objednávke.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.littleman.sk
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Dodacie podmienky

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom.
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od doručenia platby na účet predávajúceho. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné podľa tarify  vybraného dopravcu. 
 • Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci poplatok neúčtuje.
 • Aktuálne spôsoby dodania sú špecifikované nižšie.

Vrátenie tovaru

 • Tovar je možné vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v neporušenom stave, pôvodnom obale, zabalený poštou na adresu Littleman s.r.o. , Hraničná 36, 040 17 Košice alebo osobne.
 • K tovaru je potrebné priložiť dokument, v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať alebo údaje o tovare, za ktorý ho chce kupujúci vymeniť, faktúru, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho.
 • V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady
 • Peniaze budú kupujúcemu zaslané späť na účet najneskôr do 14 dní po vrátení tovaru.

Reklamácia

Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho buď osobne alebo písomne. Tovar vo forme poisteného balíka na vlastné náklady odošle kupujúci bezodkladne po zistení závady na adresu: 

Littleman s.r.o. , Hraničná 36, 040 17 Košice

Z reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,číslo objednávky), telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho, predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha, komu je reklamácia adresovaná, dátum podania reklamácie, podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Ďalej je potrebné, aby kupujúci priložil doklad o kúpe (faktúru).

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené

vyššie, bude považovaná za neoprávnenú.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

 • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
 • nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • nevhodným ošetrovaním,
 • chybnou manipuláciou s výrobkom,
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude zákazník ihneď informovaný buď telefonicky alebo e-mailom. V prípade uznanej reklamácie predávajúci zabezpečí odstránenie závady. V prípade, že sa závada nedá odstrániť, vráti finančné prostriedky kupujúcemu. V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zabezpečí vrátenie tovaru spolu s písomným vyjadrením kupujúcemu. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Záručná doba

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním

Ochrana osobných údajov

 • Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkmi prostredníctvom webovej stránky www.littleman.sk  bude ako prevádzkovateľ spracúvať spol. Littleman s.r.o., Hraničná 36, 040 17 Košice, IČO: 50 857 479 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Košice I, odd. Sro, vl.č.41389/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“).
 • Na účely spracovania objednávky zákazníka a uzatvorenie príslušnej kúpnej zmluvy, spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 • Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov aj za účelom uľahčenia vybavovania objednávok kupujúcich v budúcnosti, odmeňovania verných zákazníkov, na marketingové kampane predávajúceho a súťaže, ako aj na informovanie o akciách, novinkách a zľavách.
  Na účely zasielania newsletteru zákazníkovi spracúva prevádzkovateľ nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 • Pokiaľ nie je inde na tejto webovej stránke uvedený iný účel, budú osobné údaje spracúvané iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania osobných údajov: súhlas zákazníka podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, plnenie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
  • a.    prijímanie a vybavovanie objednávok a vybavovanie reklamácií (plnenie zmluvy)
  • b.    zasielanie newsletteru zákazníkovi (plnenie zmluvy);
  • c.    výkon Obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem Prevádzkovateľa);
  • d.    uchovávanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákonná povinnosť Prevádzkovateľa).
 • Poskytnutie osobných údajov zákazníka na účely objednávky a uzavretia zmluvy (bod 3 písm. a vyššie) je dobrovoľné, pokiaľ ich však zákazník neposkytnete, nebude možné s ním uzavrieť zmluvu a vybaviť jeho objednávku
 •  Predávajúci nebude poskytovať osobné údaje bez súhlasu vlastníka týchto dát žiadnej tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti (kuriérskej služby) za účelom doručenia tovaru kupujúcemu, a okrem príslušných orgánov verejnej správy v prípadoch, kde to ustanovuje zákon. 
 • Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje ďalším príjemcom v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to:
  • a.    sprostredkovateľom, ktorí sú poverení Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v jeho mene;
  • b.    v prípade, ak je nevyhnutné poskytnúť osobné údaje na účely plnenia právnych povinností prevádzkovateľa alebo na plnenie povinností vyplývajúcich s rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy;
 • Osobné údaje spracúvané na účely vybavovania objednávok zákazníkov budú uchovávané na dobu potrebnú na vybavenie objednávky a prípadných reklamácií. Osobné údaje spracúvané na účely zasielania newsletteru a zaradenia do vernostného programu budú uchovávané na dobu do odvolania príslušného súhlasu zo strany zákazníka. Uvedené platí, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov.
 • Zákazníci majú právo:
  • a.    získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú ich osobné údaje spracúvané alebo nie a pokiaľ sú ich osobné údaje spracúvané, potom majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 GDPR, ďalej tiež právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov v súlade s článkom 15 GDPR;
  • b.    na opravu osobných údajov v prípade, ak sú tieto nesprávne a na doplnenie osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR;
  • c.    na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“), pokiaľ je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR;
  • d.    na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v článku 18 GDPR (napr. ak zákazník napadne správnosť osobných údajov, je spracúvanie obmedzené na dobu do kým nebude správnosť osobných údajov overená alebo ak je spracúvanie protizákonné a zákazník žiada obmedzenie spracúvania osobných údajov namiesto ich výmazu);
  • e.    namietať proti akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu na základe oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a to z dôvodov daných v konkrétnom prípade. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať takéto osobné údaje, pokiaľ nebude existovať iný oprávnený dôvod, ktorý by prevažoval záujmy alebo základné práva a slobody zákazníka alebo pokiaľ to nebude potrebné na účely vymáhania, výkonu alebo obrany práv a právom chránených záujmov;
  • f.    na prenosnosť osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR, čo znamená právo získať osobné údaje od Prevádzkovateľa a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli priamo prenesené inému prevádzkovateľovi, to všetko v súlade s článkom 20 GDPR.
 • Zákazníci môžu vykonávať svoje práva na  info@littleman.sk
 • Zákazníci môžu podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov na orgáne dozoru - Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e:mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V Košiciach dňa - 24.05.2018

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • e-mail: Info@littleman.sk
 • telefón: +421 948 189 240
 • poštová adresa: Littleman s. r. o. , Hraničná 36, 040 17 Košice
 • číslo účtu: SK5083300000002701224153
 • zodpovedný vedúci pre eshop: Eliška Sobeková 

Doprava a platobné podmienky 

Pri objednaní tovaru v e-shope máte možnosť zvoliť si taký spôsob dodania objednaného tovaru, ktorý Vám z ponúkaných vyhovuje najviac.

Pri vypĺňaní osobných údajov v objednávke uveďte, prosím, do poznámky aj Vaše telefónne číslo. Urýchlite tak komunikáciu v prípade nezrovnalostí. Na tomto telefónnom čísle Vás taktiež bude kontaktovať kuriér v prípade, že si dáte doručiť tovar na adresu.

Doporučený list – Kvalitná, rýchla a spoľahlivá služba určená na zasielanie písomných oznámení a balíčkov do váhy 500g v rámci celého Slovenska s potvrdením o podaní. Informácie  o pohybe doporučenej zásielky je možné získať prostredníctvom sledovania zásielky.

Prepravca: Slovenská pošta, a.s.

Cena SR: 1,85 Eur, ČR - 4,00 € EurPlatobné možnosti

Platbu za objednaný tovar môžte vykonať viacerými spôsobmi:

 • bankovým prevodom na účet v Fio banka
  • číslo IBAN: SK5083300000002701224153
  • ako variabilný symbol uvedte číslo objednávky.
  • untitledss-1png
 • v hotovosti pri dobierke. Pre platbu v hotovosti zvoľte možnosť platba "Slovenská pošta dobierka
 • darčekové poukážky / zľavové kupóny
  • ak chcete využiť darčekovú poukážku prípadne si uplatniť zľavový kupón, uveďte prosím tento kód v 3.kroku objednávky.